គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ធីម៉ូថេ 1:17 Khmer Christian Bible (KCB)

សូម្បី​តែ​នៅ​ពេល​គាត់​មក​ក្រុង​រ៉ូម​ គាត់​បាន​ព្យាយាម​ស្វែង​រក​ខ្ញុំ​រហូត​ទាល់​តែ​បាន​ជួប។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ធីម៉ូថេ 1

មើល២ ធីម៉ូថេ 1:17នៅក្នុងបរិបទ