គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ថែស្សាឡូនីច 3:9 Khmer Christian Bible (KCB)

នេះ​មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​ យើង​គ្មាន​សិទ្ធិ​នោះ​ទេ​ គឺ​យើង​ធ្វើ​ជា​គំរូ​ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​រាល់គ្នា​យក​តម្រាប់​តាម​យើង‍​វិញ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ថែស្សាឡូនីច 3

មើល២ ថែស្សាឡូនីច 3:9នៅក្នុងបរិបទ