គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ថែស្សាឡូនីច 3:17 Khmer Christian Bible (KCB)

ខ្ញុំ​ប៉ូល​សរសេរ​ពាក្យ​ជម្រាបសួរ​នេះ​ដោយ​ផ្ទាល់​ដៃ​ ហើយ​ជា​សំគាល់​នៅ​ក្នុង​គ្រប់​សំបុត្រ​របស់​ខ្ញុំ​ ខ្ញុំ​សរសេរ​ដូច្នេះ​ថា​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ថែស្សាឡូនីច 3

មើល២ ថែស្សាឡូនីច 3:17នៅក្នុងបរិបទ