គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ថែស្សាឡូនីច 2:6 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​ឥឡូវ​នេះ​ អ្នក​រាល់គ្នា​ស្គាល់​អ្វី​ដែល​ឃាត់​វា​ហើយ​ ដើម្បី​ឲ្យ​វា​លេច​មក​តាម​ពេល​កំណត់​របស់​វា។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ថែស្សាឡូនីច 2

មើល២ ថែស្សាឡូនីច 2:6នៅក្នុងបរិបទ