គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ថែស្សាឡូនីច 2:4 Khmer Christian Bible (KCB)

វា​គឺ​ជា​អ្នក​ប្រឆាំង​ ហើយ​លើក​តម្កើង​ខ្លួន​ខ្ពស់​ជាង​អ្វីៗ​ដែល​គេ​ហៅ​ថា​ព្រះ​ ឬ​អ្វីៗ​ដែល​គេ​ថ្វាយបង្គំ​ផង​ ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ជា​វា​អង្គុយ​ក្នុង​ព្រះវិហារ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​ ហើយ​តាំង​ខ្លួន​ជា​ព្រះ​ទៀត​ផង។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ថែស្សាឡូនីច 2

មើល២ ថែស្សាឡូនីច 2:4នៅក្នុងបរិបទ