គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ថែស្សាឡូនីច 2:16 Khmer Christian Bible (KCB)

សូម​ឲ្យ​ព្រះយេស៊ូ​គ្រិស្ដ​ជា​ព្រះអម្ចាស់​របស់​យើង​ និង​ព្រះជាម្ចាស់​ជា​ព្រះវរបិតា​ ដែល​ព្រះអង្គ​ស្រឡាញ់​យើង​ ព្រមទាំង​ប្រទាន​សេចក្ដី​កម្សាន្ដ​ចិត្ដ​ដ៏​អស់កល្ប​ជានិច្ច​ និង​សេចក្ដី​សង្ឃឹម​ដ៏​ប្រសើរ​តាមរយៈ​ព្រះគុណ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ថែស្សាឡូនីច 2

មើល២ ថែស្សាឡូនីច 2:16នៅក្នុងបរិបទ