គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ថែស្សាឡូនីច 2:14 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រះអង្គ​បាន​ត្រាស់​ហៅ​អ្នក​រាល់គ្នា​សម្រាប់​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ​នេះ​តាមរយៈ​ដំណឹង​ល្អ​របស់​យើង​ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​រាល់គ្នា​ទទួល​បាន​សិរី​រុងរឿង​របស់​ព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដ​ ជា​ព្រះអម្ចាស់​របស់​យើង។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ថែស្សាឡូនីច 2

មើល២ ថែស្សាឡូនីច 2:14នៅក្នុងបរិបទ