គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ថែស្សាឡូនីច 1:9 Khmer Christian Bible (KCB)

ពួកគេ​នឹង​ទទួល​ទោស​ជា​សេចក្ដី​វិនាស​ដ៏​អស់កល្ប​ជានិច្ច​ គឺ​ឃ្លាត​ឆ្ងាយ​ពី​ព្រះភក្ដ្រ​ព្រះអម្ចាស់​ និង​ពី​អំណាច​ដ៏​មាន​សិរី​រុងរឿង​របស់​ព្រះអង្គ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ថែស្សាឡូនីច 1

មើល២ ថែស្សាឡូនីច 1:9នៅក្នុងបរិបទ