គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ថែស្សាឡូនីច 1:7 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់គ្នា​ដែល​ត្រូវ​គេ​ធ្វើ​ទុក្ខ​បាន​សម្រាក​ជាមួយ​យើង​ នៅ​ពេល​ដែល​ព្រះអម្ចាស់​យេស៊ូ​លេច​មក​ពី​ស្ថានសួគ៌​ជាមួយ​ពួក​ទេវតា​ដ៏​មាន​អំណាច​របស់​ព្រះអង្គ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ថែស្សាឡូនីច 1

មើល២ ថែស្សាឡូនីច 1:7នៅក្នុងបរិបទ