គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ថែស្សាឡូនីច 1:3 Khmer Christian Bible (KCB)

បងប្អូន​អើយ!​ យើង​ត្រូវ​អរព្រះគុណ​ព្រះជាម្ចាស់​ជានិច្ច​អំពី​អ្នក​រាល់គ្នា​ ដ្បិត​ជា​ការ​ស័ក្តសម​ណាស់​ ពី​ព្រោះ​ជំនឿ​របស់​អ្នក​រាល់គ្នា​ចម្រើន​ឡើង​យ៉ាង​ខ្លាំង​ ហើយ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ដែល​អ្នក​រាល់គ្នា​មាន​ចំពោះ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ ក៏​ចម្រើន​ឡើង​ដែរ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ថែស្សាឡូនីច 1

មើល២ ថែស្សាឡូនីច 1:3នៅក្នុងបរិបទ