គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ថែស្សាឡូនីច 1:10 Khmer Christian Bible (KCB)

នៅ​ពេល​ដែល​ព្រះអង្គ​យាង​មក​ ដើម្បី​ទទួល​ការ​លើក​តម្កើង​នៅ​ក្នុង​ចំណោម​ពួក​បរិសុទ្ធ​ និង​ដើម្បី​ទទួល​ការ​ស្ងើច​សរសើរ​នៅ​ក្នុង​ចំណោម​ពួកអ្នក​ជឿ​ទាំង​អស់​នៅ​ថ្ងៃ​នោះ​ ព្រោះ​អ្នក​រាល់គ្នា​បាន​ជឿ​សេចក្ដី​បន្ទាល់​របស់​យើង​ហើយ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ថែស្សាឡូនីច 1

មើល២ ថែស្សាឡូនីច 1:10នៅក្នុងបរិបទ