គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ថែស្សាឡូនីច 1:1 Khmer Christian Bible (KCB)

ខ្ញុំ​ប៉ូល​ ស៊ីលវ៉ាន​ និង​ធីម៉ូថេ​ ជូន​ចំពោះ​ក្រុមជំនុំ​នៅ​ក្រុង​ថែស្សាឡូនីច​ ដែល​នៅ​ក្នុង​ព្រះជាម្ចាស់​ ជា​ព្រះវរបិតា​របស់​យើង​ និង​ព្រះអម្ចាស់​យេស៊ូ​គ្រិស្ដ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ថែស្សាឡូនីច 1

មើល២ ថែស្សាឡូនីច 1:1នៅក្នុងបរិបទ