គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 9:9 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច​មាន​សេចក្ដី​ចែង​ទុក​ថា៖​ «គាត់​បាន​ចែកចាយ​ គាត់​បាន​ឲ្យ​ទាន​ដល់​ពួកអ្នក​ក្រ​ ហើយ​សេចក្ដី​សុចរិត​របស់​គាត់​នៅ​ស្ថិតស្ថេរ​អស់កល្ប​ជានិច្ច»​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 9

មើល២ កូរិនថូស 9:9នៅក្នុងបរិបទ