គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 8:5 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​ហួស​ពី​ការ​ស្មាន​របស់​យើង​ ​មុន​ដំបូង​ពួកគេ​បាន​ថ្វាយ​ខ្លួន​ដល់​ព្រះអម្ចាស់​ បន្ទាប់​មក​ដល់​យើងដែរ​ តាម​បំណង​របស់​ព្រះជាម្ចាស់។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 8

មើល២ កូរិនថូស 8:5នៅក្នុងបរិបទ