គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 8:4 Khmer Christian Bible (KCB)

ពួកគេ​សូម​អង្វរ​យើង​យ៉ាង​ទទូច​ ដើម្បី​អនុគ្រោះ​ឲ្យ​ពួកគេ​មាន​ចំណែក​នៅ​ក្នុង​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​ពួក​បរិសុទ្ធ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 8

មើល២ កូរិនថូស 8:4នៅក្នុងបរិបទ