គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 8:3 Khmer Christian Bible (KCB)

ខ្ញុំ​សូម​ធ្វើ​បន្ទាល់​ថា​ ពួកគេ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ដ​តាម​សមត្ថភាព​របស់​ពួកគេ​ និង​ហួស​ពី​សមត្ថភាព​របស់​ពួកគេ​ទៅ​ទៀត​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 8

មើល២ កូរិនថូស 8:3នៅក្នុងបរិបទ