គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 8:2 Khmer Christian Bible (KCB)

ថា​ ក្នុង​ពេល​មាន​ការល្បង​យ៉ាង​ខ្លាំង​តាមរយៈ​សេចក្ដី​វេទនា​ ​ភាព​ហូរហៀរ​នៃ​អំណរ​ និង​ភាព​ក្រ​តោកយ៉ាក​របស់​ពួកគេ​ក៏​បង្ហូរ​ចេញ​សេចក្ដី​សប្បុរស​ដ៏​បរិបូរ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 8

មើល២ កូរិនថូស 8:2នៅក្នុងបរិបទ