គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 8:16 Khmer Christian Bible (KCB)

ប៉ុន្ដែ​ សូម​អរព្រះគុណ​ព្រះជាម្ចាស់​ដែល​ព្រះអង្គ​បាន​ប្រទាន​ឲ្យ​លោក​ទីតុស​មាន​សេចក្ដី​ឧស្សាហ៍​នោះ​នៅ​ក្នុង​ចិត្ដ​ចំពោះ​អ្នក​រាល់គ្នា​ដែរ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 8

មើល២ កូរិនថូស 8:16នៅក្នុងបរិបទ