គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 7:2 Khmer Christian Bible (KCB)

សូម​ទទួល​យើង​ផង​ យើង​មិន​បាន​ធ្វើខុស​នឹង​អ្នកណា​ទេ​ យើង​មិន​បាន​បំផ្លាញ​អ្នកណា​ទេ​ ហើយ​យើង​ក៏​មិន​បាន​បោកប្រាស់​អ្នកណា​ដែរ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 7

មើល២ កូរិនថូស 7:2នៅក្នុងបរិបទ