គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 6:6 Khmer Christian Bible (KCB)

ដោយ​ចិត្ដ​បរិសុទ្ធ​ ចំណេះ​ដឹង​ សេចក្ដី​អត់ធ្មត់​ សេចក្ដី​សប្បុរស​ ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​ សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ឥត​ពុតត្បុត​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 6

មើល២ កូរិនថូស 6:6នៅក្នុងបរិបទ