គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 6:17 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច្នេះ​ហើយ​ ព្រះអម្ចាស់​មាន​បន្ទូល​ថា៖​ «ចូរ​ចាកចេញ​ពី​ក្នុង​ចំណោម​ពួកគេ​ ព្រមទាំង​ញែក​ខ្លួន​ចេញ​ផង​ រួច​កុំ​ពាល់​របស់​មិន​ស្អាត​ឡើយ​ នោះ​យើង​នឹង​ទទួល​អ្នក​រាល់គ្នា​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 6

មើល២ កូរិនថូស 6:17នៅក្នុងបរិបទ