គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 6:12 Khmer Christian Bible (KCB)

យើង​មិន​បាន​បង្ខាំង​អ្នក​រាល់គ្នា​ទេ​ ប៉ុន្ដែ​ចិត្ដ​អ្នក​រាល់គ្នា​បង្ខាំង​អ្នក​រាល់គ្នា​វិញ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 6

មើល២ កូរិនថូស 6:12នៅក្នុងបរិបទ