គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 5:21 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​ព្រះអង្គ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ព្រះ​មួយ​អង្គ​ដែល​គ្មាន​បាប​សោះ​ត្រលប់​ជា​បាប​ជំនួស​យើង​ ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​ត្រលប់​ជា​មនុស្ស​សុចរិត​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​មួយ​អង្គ​នោះ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 5

មើល២ កូរិនថូស 5:21នៅក្នុងបរិបទ