គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 4:8 Khmer Christian Bible (KCB)

យើង​ត្រូវ​គេ​សង្កត់​សង្កិន​គ្រប់​បែប​យ៉ាង​ ប៉ុន្ដែ​មិន​ទាន់​ទាល់​ច្រក​ទេ​ ហើយ​យើង​ស្មុគស្មាញ​ ប៉ុន្ដែ​មិន​ទាន់​ទាល់​គំនិត​ឡើយ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 4

មើល២ កូរិនថូស 4:8នៅក្នុងបរិបទ