គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 4:12 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ជា​សេចក្ដី​ស្លាប់​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​យើង​ ប៉ុន្ដែ​ជីវិត​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​អ្នក​រាល់គ្នាវិញ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 4

មើល២ កូរិនថូស 4:12នៅក្នុងបរិបទ