គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 2:6 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​ការ​ដាក់​ទោសសម្រាប់​មនុស្ស​បែប​នេះពី​មនុស្ស​ភាគច្រើន​ នោះ​ល្មម​ហើយ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 2

មើល២ កូរិនថូស 2:6នៅក្នុងបរិបទ