គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 2:5 Khmer Christian Bible (KCB)

ប៉ុន្ដែ​បើ​អ្នកណា​ម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​ព្រួយ​ អ្នក​នោះ​មិន​មែន​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ព្រួយ​ទេ​ ប៉ុន្ដែ​ឲ្យ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ព្រួយ​ខ្លះ​ គឺ‍​ខ្ញុំ​មិន​បំផ្លើស​ទេ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 2

មើល២ កូរិនថូស 2:5នៅក្នុងបរិបទ