គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 2:17 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​យើង​មិន​ដូចជា​មនុស្ស​ជាច្រើន​ដែល​រក​ចំណេញ​ពី​ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​ទេ​ ប៉ុន្ដែ​យើង​និយាយ​ដោយ​អស់​ពី​ចិត្ដ​នៅ​ក្នុងព្រះគ្រិស្ដ​នៅ​ចំពោះ​ព្រះជាម្ចាស់​ ​ដូចជា​អ្នក​ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​ចាត់ឲ្យ​មក។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 2

មើល២ កូរិនថូស 2:17នៅក្នុងបរិបទ