គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 2:12 Khmer Christian Bible (KCB)

ពេល​ខ្ញុំ​ទៅ​ក្រុង​ទ្រអាស​ ដើម្បី​ប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ​អំពី​ព្រះគ្រិស្ដ​ នោះ​ព្រះអម្ចាស់​បាន​បើក​ទ្វារ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 2

មើល២ កូរិនថូស 2:12នៅក្នុងបរិបទ