គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 11:8 Khmer Christian Bible (KCB)

ខ្ញុំ​បាន​ប្លន់​ក្រុមជំនុំ‍​ផ្សេងៗ​ដោយ​យក​ថ្លៃ​ឈ្នួល​ដើម្បី​ឧបត្ថម្ភ​អ្នក​រាល់គ្នា​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 11

មើល២ កូរិនថូស 11:8នៅក្នុងបរិបទ