គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 11:5 Khmer Christian Bible (KCB)

ខ្ញុំ​យល់​ឃើញ​ថា​ ខ្ញុំ​គ្មាន​អ្វី​អន់​ជាង​ពួក​កំពូល​សាវក​ទាំង​នោះ​ទេ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 11

មើល២ កូរិនថូស 11:5នៅក្នុងបរិបទ