គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 11:18 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​មាន​មនុស្ស​ជាច្រើន​អួត​ខ្លួន​ទៅ​តាម​សាច់ឈាម​ ដូច្នេះ​ខ្ញុំ​នឹង​អួត​ដែរ‍​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 11

មើល២ កូរិនថូស 11:18នៅក្នុងបរិបទ