គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 11:17 Khmer Christian Bible (KCB)

អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​និយាយ​នេះ​មិន​មែន​និយាយ​ស្រប​តាម​ព្រះអម្ចាស់​ទេ​ គឺ​តាម​សេចក្ដី​ចម្កួត​ដែល​ទុក​ចិត្ដ​លើ​ការ​អួតអាង​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 11

មើល២ កូរិនថូស 11:17នៅក្នុងបរិបទ