គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 11:14 Khmer Christian Bible (KCB)

ប៉ុន្ដែ​កុំ​ឆ្ងល់​ឡើយ​ ព្រោះ​អារក្ស​សាតាំង​ក៏​ក្លែង​ខ្លួន​ជា​ទេវតា​នៃ​ពន្លឺ​ដែរ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 11

មើល២ កូរិនថូស 11:14នៅក្នុងបរិបទ