គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 11:12 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច្នេះ​ ខ្ញុំ​នឹងបន្ដ​ធ្វើ​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​កំពុង​ធ្វើ​នេះ​ទៀត​ ដើម្បី​ដក​ឱកាស​ចេញ​ពី​ពួកអ្នក​ដែល​ចង់​បាន​ឱកាស​ ឲ្យ​គេ​គិត​ថា​ខ្លួន​ស្មើ​នឹង​យើង​នៅ​ក្នុង​ចំណុច​ដែល​ពួកគេ​អួត​នោះ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 11

មើល២ កូរិនថូស 11:12នៅក្នុងបរិបទ