គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 11:11 Khmer Christian Bible (KCB)

ហេតុអ្វី?​ ដោយ​ព្រោះ​ខ្ញុំ​មិន​ស្រឡាញ់​អ្នក​រាល់គ្នា​ឬ?​ ព្រះជាម្ចាស់​ជ្រាប​ហើយ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 11

មើល២ កូរិនថូស 11:11នៅក្នុងបរិបទ