គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 10:13 Khmer Christian Bible (KCB)

រីឯ​យើង​វិញ​ យើង​នឹង​មិន​អួត​ឲ្យ​ហួស​ខ្នាត​ឡើយ​ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​ គឺ​តាម​ខ្នាត​នៃ​ដែន​កំណត់​ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​បែង​ចែក​ដល់​យើង​ទុក​ជា​ខ្នាត​មួយ​ ដែល​យើង​បាន​មក​ដល់​អ្នក​រាល់គ្នា​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 10

មើល២ កូរិនថូស 10:13នៅក្នុងបរិបទ