គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 1:22 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រះអង្គ​បាន​បោះ​ត្រា​លើ​យើង​ ព្រមទាំង​ប្រទាន​ព្រះវិញ្ញាណ​មក​ក្នុង​ចិត្ដ​របស់​យើង​ទុក​ជា​របស់​បញ្ចាំចិត្ដ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 1

មើល២ កូរិនថូស 1:22នៅក្នុងបរិបទ