គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ យ៉ូហាន 5:13 Khmer Christian Bible (KCB)

ខ្ញុំ​សរសេរ​សេចក្ដី​ទាំង​នេះ​មក​អ្នក​រាល់គ្នា​ ដែល​ជឿ​លើ​ព្រះនាម​ព្រះរាជ​បុត្រា​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​រាល់គ្នា​ដឹង​ថា​ អ្នក​រាល់គ្នា​មាន​ជីវិត​អស់កល្ប​ជានិច្ច‍។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ យ៉ូហាន 5

មើល១ យ៉ូហាន 5:13នៅក្នុងបរិបទ