គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ យ៉ូហាន 4:9 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រះជាម្ចាស់​បាន​បង្ហាញ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះអង្គ​ដល់​យើង​តាម​រយៈ​ការ​នេះ​ គឺ​ព្រះអង្គ​បាន​ចាត់​ព្រះរាជ​បុត្រា​តែ​មួយ​របស់​ព្រះអង្គ​ឲ្យ​មក​ក្នុង​ពិភព​លោក​នេះ​ ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​មាន​ជីវិត​ដោយសារ​ព្រះរាជ​បុត្រា​នោះ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ យ៉ូហាន 4

មើល១ យ៉ូហាន 4:9នៅក្នុងបរិបទ