គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ យ៉ូហាន 4:8 Khmer Christian Bible (KCB)

ប៉ុន្ដែ​អ្នក​ណា​ដែល​គ្មាន​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ នោះ​មិន​ស្គាល់​ព្រះជាម្ចាស់​ទេ​ ព្រោះ​ព្រះជាម្ចាស់​ជា​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ យ៉ូហាន 4

មើល១ យ៉ូហាន 4:8នៅក្នុងបរិបទ