គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ យ៉ូហាន 4:5 Khmer Christian Bible (KCB)

ពួកគេ​មក​ពី​លោកិយ​ បាន​ជា​និយាយ​រឿង​របស់​លោកិយ​ ហើយ​លោកិយ​ក៏​ស្ដាប់​ពួកគេ​ដែរ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ យ៉ូហាន 4

មើល១ យ៉ូហាន 4:5នៅក្នុងបរិបទ