គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ យ៉ូហាន 4:4 Khmer Christian Bible (KCB)

កូន​តូចៗ​អើយ!​ អ្នក​រាល់គ្នា​មក​ពី​ព្រះជាម្ចាស់​ ហើយ​អ្នក​រាល់គ្នាក៏​ឈ្នះ​ពួកគេ​ដែរ​ ព្រោះ​ព្រះអង្គ​ដែល​គង់​នៅ​ក្នុង​អ្នក​រាល់គ្នា​ធំ​ជាង​ម្នាក់​ដែល​នៅ​ក្នុង​លោកិយ​នេះ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ យ៉ូហាន 4

មើល១ យ៉ូហាន 4:4នៅក្នុងបរិបទ