គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ យ៉ូហាន 3:5 Khmer Christian Bible (KCB)

អ្នក​រាល់គ្នា​ដឹង​ហើយ​ថា​ ព្រះអង្គ​បាន​លេច​មក​ ដើម្បី​ដក​យក​បាប​ចេញ​ ហើយ​នៅ​ក្នុង​ព្រះអង្គ​គ្មាន​បាប​ឡើយ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ យ៉ូហាន 3

មើល១ យ៉ូហាន 3:5នៅក្នុងបរិបទ