គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ យ៉ូហាន 3:24 Khmer Christian Bible (KCB)

អ្នក​ណា​ដែល​កាន់​តាម​បញ្ញត្ដិ​របស់​ព្រះអង្គ​ អ្នក​នោះ​នៅ​ជាប់​ក្នុង​ព្រះអង្គ​ ព្រះអង្គ​ក៏​នៅ​ជាប់​ក្នុង​អ្នក​នោះ​ ហើយ​ដោយ​របៀប​នេះ​យើង​ដឹង​ថា​ ព្រះអង្គ​គង់​នៅ​ក្នុង​យើង​ដោយសារ​ព្រះវិញ្ញាណ​ដែល​ព្រះអង្គ​ប្រទាន​ដល់​យើង។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ យ៉ូហាន 3

មើល១ យ៉ូហាន 3:24នៅក្នុងបរិបទ