គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ យ៉ូហាន 3:23 Khmer Christian Bible (KCB)

នេះ​ជា​បញ្ញត្ដិ​របស់​ព្រះអង្គ​ គឺ​ឲ្យ​យើង​ជឿ​លើ​ព្រះនាម​ព្រះរាជ​បុត្រា​របស់​ព្រះអង្គ​ ដែល​ជា​ព្រះយេស៊ូ​គ្រិស្ដ​ ហើយ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​តាម​បញ្ញត្ដិ​ដែល​ព្រះអង្គ​បាន​ប្រទាន​ដល់​យើង។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ យ៉ូហាន 3

មើល១ យ៉ូហាន 3:23នៅក្នុងបរិបទ