គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ យ៉ូហាន 3:16 Khmer Christian Bible (KCB)

យើង​ស្គាល់​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​តាម​របៀប​នេះ​ គឺ​ដោយ​ព្រោះ​ព្រះអង្គ​បាន​លះបង់​ជីវិត​របស់​ព្រះអង្គ​ជំនួស​យើង​ យើង​ក៏​ត្រូវ​លះបង់​ជីវិត​របស់​យើង​ជំនួស​បងប្អូន​ដែរ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ យ៉ូហាន 3

មើល១ យ៉ូហាន 3:16នៅក្នុងបរិបទ