គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ យ៉ូហាន 2:4 Khmer Christian Bible (KCB)

អ្នក​ណា​និយាយ​ថា​ខ្ញុំ​បាន​ស្គាល់​ព្រះអង្គ​ហើយ​ ប៉ុន្ដែ​មិន​កាន់​តាម​បញ្ញត្ដិ​របស់​ព្រះអង្គ​ អ្នក​នោះ​ជា​អ្នក​កុហក​ ហើយ​សេចក្ដី​ពិត​មិន​នៅ​ក្នុង​អ្នក​នោះ​ទេ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ យ៉ូហាន 2

មើល១ យ៉ូហាន 2:4នៅក្នុងបរិបទ