គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ យ៉ូហាន 2:21 Khmer Christian Bible (KCB)

ខ្ញុំ​សរសេរ​មក​អ្នក​រាល់គ្នា​ មិន​មែន​ដោយ​ព្រោះ​អ្នក​រាល់គ្នា​មិន​ស្គាល់​សេចក្ដី​ពិត​ទេ​ គឺ​ដោយ​ព្រោះ​អ្នក​រាល់គ្នា​បាន​ស្គាល់​រួច​ហើយ​ ហើយ​គ្មាន​សេចក្ដី​ភូត​ភរ​ណា​ចេញ​មក​ពី​សេចក្ដី​ពិត​ឡើយ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ យ៉ូហាន 2

មើល១ យ៉ូហាន 2:21នៅក្នុងបរិបទ