គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ពេត្រុស 4:9 Khmer Christian Bible (KCB)

ចូរ​ចេះ​រាក់ទាក់​គ្នា​ទៅវិញ​ទៅមក​ដោយ​ឥត​ត្អូញត្អែរ​ឡើយ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ពេត្រុស 4

មើល១ ពេត្រុស 4:9នៅក្នុងបរិបទ